Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕ ΠΡΟΛΑΒΕ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΧΑΣΑΤΕ !!!!!!!!

Από το site του Υπουργείου οικονομικών διαβάζουμε και αντιγράφουμε.......

2. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:
Α) Φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009, βαρύνονταν φορολογικά από ένα τουλάχιστον πρόσωπο των περιπτώσεων β,γ,δ,ε, και η, του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 ΦΕΚ Α΄ 151), εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) στις κατηγορίες Ε΄ και ΣΤ΄ (εισόδημα από μισθωτή εργασία ή και αγροτικές εκμεταλλεύσεις) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο ως εξής:

Β) Οι συνταξιοδοτούμενοι από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), όπως ισχύουν.

Γ) Οι συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, εφόσον τους καταβάλλεται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ΕΚΑΣ.

Δ) Συνταξιούχοι, λόγω γήρατος ή θανάτου, των ασφαλιστικών οργανισμών κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι συνταξιούχοι δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α΄ 160) και των άρθρων 4 και 16 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48 ), όπως ισχύουν, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ.

Ε) Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα.

ΣΤ) Οι νεφροπαθείς που λαμβάνουν το διατροφικό επίδομα.

Ζ) Όσοι λαμβάνουν , κατά την 3η Νοεμβρίου 2009 την ενίσχυση απροστατεύτων παιδιών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4051/1960 (ΦΕΚ Α΄68) και του Π.Δ. 108/1983 (ΦΕΚ Α΄ 49) , εφόσον δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ.

Η) Οι κάτοχοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009, βιβλιαρίου ανασφαλίστου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ Α΄ 149) και της υπ’ αριθμ.Π2α/139491/16.11.2006 Κ.ΥΑ. (ΦΕΚ Β΄ 1747).

Θ) Οι εγγεγραμμένοι κατά την 3η Νοεμβρίου 2009 στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως άνεργοι, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ.


Κύριοι αυτό σημαίνει ότι οι ΑΝΕΡΓΟΙ που γράφτηκαν σήμερα στον ΟΑΕΔ αυτοί που θα γραφτούν αύριο αυτοί σε ένα μήνα ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ???? ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ...Η ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΡΟΣΤΑΛΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ......ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ .... ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣRead more...
Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP